بني آدم اعضاي يك پيكرند      كه در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار    دگر عضوها را نماند قرار

مددكاري اجتماعي :

مددكاري اجتماعي حرفه اي انسان دوستانه است كه در فرهنگ هاي ملل مختلف سابقه اي ديرين به فراخناي تاريخ بشريت دارد. در طول تاريخ هر جا كه ناتوان و پريشان حالي وجود داشته ، انسانها با طبعي به بلنداي روح خداوندي ، كه در هر انساني دميده شده ، يافت شده اند كه مرحمي بر آلام دردمندان باشند .كساني همچون زرتشت ، مسيح ، حضرت علی (ع) و... تنها آن دسته از اين افراد والا هستند كه نامشان در حافظه كهن تاريخ كمرنگ نشده ، چرا كه هريك ازما در اطراف خود انسانهايي را  مي يابيم كه تنها بر اساس حس انسان دوستي  به ياري نوع دوستان خود مي شتابند و بزرگترين شاهد مثال اين سخن ،  ياري بي دريغ مردم كشورهاي متعدد در زمان بروز بلاياي مختلف به هم نوعان خود است .

شرح وظایف مددکار در بیمارستان :

 1. اقدامات در امور سرپايي
 2. اقدامات هنگام بستري
 3. اقدامات در زمان بستري بيمار
 4. ویزیت روزانه بیماران بستری در بخشها
 5. ارائه مشاوره
 6. اقدامات هنگام ترخيص بيماران
 7. اقدامات پس از ترخيص بيمار
 8. جلب مشاركت مردمي
اقدامات در امور سرپايي :
 1. هماهنگي با پذيرش و پزشكان در ارتباط با معرفي بيماران سرپايي با توجه به مشكل درماني و اجتماعي و تشخيص نوع بيماري آنها .
 2. تماس با موسسات درماني – بهداشتي، آموزشي – اجتماعي در رابطه با مشكلات بيماران سرپائي
 3. تشخيص و شناسايي بيماران نيازمند و كمك در زمينه هزينه درمان
 4. راهنمايي جهت اخذ بيمه و ساير موارد

اقدامات هنگام بستري :

 1. راهنمايي جهت استفاده از بيمه
 2. ارائه نامه پاسگاه در صورت نياز
 3. معرفي بيمار و همراهيان وي به مددكار مربوطه
 4. راهنمايي جهت اخذ معرفينامه هاي مورد نياز
 5. ايجاد آرامش در بيماران اورژانس و همراهيان وي
 6. بررسي نيازهاي بيمار در هنگام بستري و ساير موارد

اقدامات در زمان بستري بيمار :

 1. شنايايي بيماران نيازمند از طريق مصاحبه ، مطالعه و در صورت نياز بازديد منزل
 2. ارائه مشاوره  مددكاري اجتماعي به بیماران
 3. جمع آوري مدارك جهت بيمه بيماران فاقد مدارك و زائرين و ...
 4. انجام اقدامات لازم در مورد نوزادان ، بیماران روانی و افراد مجهوالهویه وفاقد سرپرست و رهاشده
 5. پيگيري امور متهمين اعزامي از پاسگاه ، زندان ، سربازان و مددجويان بهزيستي
 6. هماهنگي لازم جهت تهيه داروهاي خارج از تعهد بيمه و لوازم پزشكي مصرفي براي بيماران بي بضاعت و در راه ماندگان
 7. هماهنگي و اقدامات لازم جهت امور بيماران مهاجر خارجي و هماهنگي با سازمانهاي مربوطه
 8. بررسي نيازهاي بيمار در طول بستري و ساير موارد

ویزیت روزانه بیماران بستری در بخشها :

 1. انجام مصاحبه با بيماران
 2. بررسي وضعيت بيمه بيماران
 3. مشورت با كادر درماني ( پزشکان و.... ) به منظور حل مشكلات بيمار
 4. شناسايي بيماران نيازمند
 5. تقويت روحيه بيماران
 6. برقراري ارتباط موثريا بيمار و همراهان وي

ارائه مشاوره :

 1. مشاوره با بيمار و خانواده وي و بازديداز منازل آنها در جهت حل مشكلات بيمار
 2. تلاش براي تقويت روحيه بيماراني كه نياز به عمل جراحي يا قطع عضو دارند .
 3. شناسايي بيماران نيازمند و كمك در پرداخت هزينه درمان آنها
 4. تشكيل پرونده اجتماعي جهت بيماران خاص و نيازمند
 5. تلاش و فعاليت در زمينه قادر سازي و بازتواني مددجويان در بازگشت به اجتماع
 6. تلاش براي بازگرداني بيماران طرد شده از كانون خانواده
 7. انجام مشاوره و درمان اجتماعي و خانوادگي با مددجويان در زمينه هاي مختلف نظير خودكشي وخودسوزي و ...
 8. راهنمايي و مشاوره براي مصدومين حوادث ترافيكي ، نزاع و حوادث در محل كار
 9. مشاوره براي موارد كودك آزاري ، همسر آزاري و ...
 10. مشاوره براي ادامه درمان و ساير موارد

اقدامات هنگام ترخيص بيماران :

 1. تلاش براي تائيد بيمه بيماران
 2. كمك به بيماران نيازمند جهت هزينه درمان
 3. هماهنگي لازم جهت انتقال بيماراني كه به درمانهاي خاص نياز دارند
 4. تلاش جهت پذيرش و نگهداري بيماران در مراكز خاص ، معتادين ، مجهول الهويه و بيماران مبتلا به ايدز
 5. اخذ معرفينامه ها از سازمانها و موسسات خيريه جهت تقبل هزينه
 6. هماهنگي لازم جهت دفن فوتي هاي مجهول الهويه و بلاصاحب و ساير موارد

اقدامات پس از ترخيص بيمار :

 1. راهنمايي و كمك زائرين بيمار جهت برگشت به شهر مبدا
 2. پيگيري اقدامات درماني لازم پس از ترخيص
 3. ايجاد اشتغال براي مددجويان
 4. معرفي به مراكز ترك اعتياد در صورت لزوم
 5. کمک به تهيه ملزومات مورد نياز
 6. ادامه مشاوره تا رفع مشكل
 7. انجام بازديد منزل به طور مستمر به منظورپیگیری درمان بیمار و ارائه مشاوره های لازم
 8. کمک به اسكان موقت زائرين تحت درمان و ساير موارد
 9. کمک به ایجاد اشتغال برای مددجویان

جلب مشارکت مردمی :

 1. شناسايي افراد خير تشكيل گروه نيكوكاران و خيرين و استفاده از کمکهاي آنان
 2. برنامه ريزي در جهت جلب مشاركتهاي مردي به بيماران نيازمند
 3. برگزاري جلسات مستمر با خيرين
 4. قدرداني از خيرين

چالش های مددکاری :

 1. نبود منابع مالی جهت حمایت از بیماران معتاد
 2. نبود اعتبار خاص جه حمایت از بیماران نیازمند ، فاقد سرپرست ، مجهول الهویه و .....
 3. نبود اعتبار خاص جهت حمایت از بیماران صعب العلاج و طولانی شدن بستری ها
 4. پوشش ناکافی بیمه ها و عدم تقبل بسیاری از هزینه های درمانی توسط بیمه ها همچون پروتز ها وبسایری تجهیزات پزشکی مورد نیاز
 5. نبود فضای مناسب جهت اسکان همراهیان بیمار و یا بیمارانی که دوره درمان آنها طولانی و نیاز به مراقبت های بعدی دارند از جمله بیماران پیوند مغز استخوان و .....